ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมอบรม ลงทุนอย่างไรในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมอบรม ลงทุนอย่างไรในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เพื่อให้พนักงาน สสวท. ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีวิทยากรจาก บลจ.ทหารไทย จำกัด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่พนักงาน สสวท.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โปรดลงทะเบียนผ่านระบบ E-HR  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถนำ Notebook ของตนเองมาเข้าร่วมอบรมเพื่อใช้งาน ระบบ FundLink M choice (www.tmbam.com)