ระบบลา

การลา

 1. ลาประเภทใดบ้างที่ต้องทำบันทึกขออนุมัติถึงผู้อำนวยการ ?
  – ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาป่วยเกิน 30 วัน และลาศึกษาต่อ
 2. ถ้าจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร, ลาป่วยเกิน 30 วัน จะต้องทำอย่างไร ?
  – ทำบันทึกขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ผ่านผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (สิริมดี) จะบันทึกข้อมูลการลาลงระบบให้ (ถ้าไม่แน่ใจเรื่องจำนวนวันที่ลาจะมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนหรือไม่ ให้ปรึกษาได้ที่คุณสุวิมล)

การลงเวลา

 1. ลืมบันทึกเวลาหรือสแกนนิ้วไม่ติดต้องทำอย่างไร ?
  – ทำบันทึกขอปรับปรุงเวลาในระบบ e-HR โดยไปที่ ESS Time Attendance → ข้อมูลการเข้า-ออกงาน → ขออนุมัติปรับปรุงเวลาเข้า-ออกงาน → เพิ่มใหม่ → เลือกวันที่ต้องการปรับปรุง/ขอบันทึกเวลา → ใส่เหตุผลการขอปรับปรุงในช่อง “ความเห็นของผู้ขออนุมัติ” → เพิ่มใหม่ → จะปรากฏวันที่ขอปรับปรุงด้านล่าง ด้านขวาจะมีคำว่า เหตุผลในการขอปรังปรุงเวลา ให้คลิกที่เพื่อเลือกเหตุผล → ถัดลงมาจะเป็นเวลาเข้าออก ให้แก้ไขเวลาที่ต้องการปรับปรุง → ใส่รายละเอียด → กด “บันทึก” ด้านบนซ้ายมือ → กด “ขออนุมัติ”
 2. จำไม่ได้ว่าสแกนนิ้วแล้วหรือยัง สแกนนิ้วเข้า – ออก กี่โมง จะรู้ได้อย่างไร ?
  – เช็คเวลาเข้า – ออก ได้ที่ ESS Time Attendance ข้อมูลการเข้า-ออกงาน ข้อมูลการรูดบัตร ระบบจะแสดงรายการเวลาเข้า – ออกเดือนปัจจุบัน ถ้าต้องการดูเวลาย้อนหลัง จะต้องไปแก้ที่วันเริ่มต้น/วันสิ้นสุดที่ต้องการดู แล้วกดปุ่มค้นหา
  หมายเหตุ ระบบจะดึงข้อมูลขาออกของเมื่อวานกับเช้าวันนี้ในเวลา 9.30 น. ของทุกวัน
 3. ไม่แน่ใจว่าสแกนนิ้วติดไหม เลยสแกนนิ้วซ้ำ จะทำให้เวลาเข้าออกมีปัญหาหรือไม่ ?
  – ไม่มีปัญหา หากสแกนเวลาเข้าหรือออกหลายครั้ง ระบบจะเอาเวลาที่ดีที่สุดมาลงในระบบให้
  ขาเข้า นำเวลาที่เร็วที่สุดเข้าสู่ระบบ
  ขาออก นำเวลาที่ช้าที่สุดเข้าสู่ระบบ

การมอบหมาย/ขอไปราชการ

 1. การขอไปราชการต้องทำอย่างไร ?
  – ในระบบ e-HR ไปที่ ESS Time Attendance → ข้อมูลการขอ/มอบหมายไปราชการ → ขอ/มอบหมายไปราชการ → เพิ่มใหม่ → ประเภทการขอ เลือก “ขอไปราชการ” → เลือกประเภทการทำงาน → ใส่เรื่อง สถานที่ จังหวัด → ช่วงเวลากำหนดการ เลือกวันที่ เวลาเข้า เวลาออก ถ้าเป็นเวลา 8 นาฬิกา ให้ใส่เป็น 08:00 → ช่วงเวลาปฏิบัติงานจริง ให้ใส่เวลาที่คลุมเวลากะงานของตัวเอง เช่น ถ้าเริ่มอบรมหรือประชุมจริง ก็ให้ใส่ 8.00 หรือ 8.30 ได้ เนื่องจากอนุโลมให้นับเวลาเดินทางรวมได้ เวลาออกก็เช่นกัน → เอกสารแนบถ้ามีก็ให้แนบด้วย
 2. การมอบหมายไปราชการต้องทำอย่างไร ?
  – ในระบบ e-HR ไปที่ ESS Time Attendance → ข้อมูลการขอ/มอบหมายไปราชการ → ขอ/มอบหมายไปราชการ → เพิ่มใหม่ → ประเภทการขอ เลือก “มอบหมายไปราชการ” → “ผู้ขอ/มอบหมายไปราชการ” ให้ใส่ชื่อผู้ที่มอบให้เราไปปฏิบัติงานภายนอก → เลือกประเภทการทำงาน → ใส่เรื่อง สถานที่ จังหวัด → ช่วงเวลากำหนดการ เลือกวันที่ เวลาเข้า เวลาออก ถ้าเป็นเวลา 8 นาฬิกา ให้ใส่เป็น 08:00 → ช่วงเวลาปฏิบัติงานจริง ให้ใส่เวลาที่คลุมเวลากะงานของตัวเอง เช่น ถ้าเริ่มอบรมหรือประชุมจริง ก็ให้ใส่ 8.00 หรือ 8.30 ได้ เนื่องจากอนุโลมให้นับเวลาเดินทางรวมได้ เวลาออกก็เช่นกัน → “ผู้ได้รับมอบหมาย” ใส่ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ถ้าผู้ที่ทำมอบหมายไปด้วยก็ต้องเลือกชื่อตัวเองด้วย → เอกสารแนบ จะต้องแนบไฟล์สแกนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย