การเชิญบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการเชิญบุคคลภายนอก
มีขั้นตอนดังนี้

1. หน่วยงานต่างๆ จัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์ เหตุผลและความจำเป็น ในการเชิญบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบที่มอบหมาย
1.2 ระยะเวลาการมาช่วยปฏิบัติงาน
1.3 จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์
1.4 ตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
1.5 แนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
1.6 แนบข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม HR.1-07(1), HR.1-07(2), HR.1-07(3), HR.1-07(4)

2. เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการแล้ว หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกรอกประวัติตามแบบฟอร์ม HR.1-03 ส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติ

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ จัดทำคำสั่งกำหนดวันมาปฏิบัติงานและอัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกให้ผู้อำนวยการลงนาม
– กรณีบุคคลภายนอกที่เป็นนักวิชาการอิสระให้จัดทำคำสั่งและเริ่มปฏิบัติงานได้
– กรณีบุคคลภายนอกที่มีต้นสังกัด เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ให้จัดทำหนังสือขออนุญาตต้นสังกัดและต้องได้รับหนังสือตอบอนุญาตก่อนจึงจัดทำคำสั่งและเริ่มปฏิบัติงานได้
– กรณีบุคคลภายนอกที่เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้จัดทำหนังสือเชิญด้วย