ขอความอนุเคราะห์จัดอบรม บรรยาย ประชุม สัมมนาฯ

  1. การขอความอนุเคราะห์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจัดการอบรม บรรยาย ประชุม สัมมนาฯ