หนังสือรับรอง

การขอหนังสือรับรอง

  1. ขอหนังสือรับรอง มีขั้นตอนอย่างไร ?
    – มีขั้นตอนดังนี้

1.1 เข้าสู่ระบบ e-hr → เลือก ess personal → เลือก ขอหนังสือรับรอง

1.2 เลือก ประเภทหนังสือรับรองที่ต้องการ → กดปุ่ม ขอหนังสือรับรอง

1.3 ระบุเหตุผลการขอหนังสือรับรอง

1.4 ระบุรายละเอียดหนังสือรับรองที่ต้องการ
– ฉบับภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
– ระบุจำนวน (ฉบับ)
– แสดงเงินเดือน หรือ ไม่แสดงเงินเดือน

1.5 กดปุ่ม บันทึก

1.6 กดปุ่ม ขออนุมัติหนังสือรับรอง

1.7 เมื่อผู้บังคับบัญชาของท่านอนุมัติ HR จะดำเนินการทำหนังสือรับรอง และจะแจ้งท่านทางอีเมล์เพื่อให้ท่านมารับหนังสือรับรอง