การทำงานล่วงเวลา

การเบิกค่าล่วงเวลา

 1. อัตราการเบิกค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานในวันปกติ และวันหยุด
  – วันปกติ ไม่เกิน 400 บาท/วัน
  – วันหยุด ไม่เกิน 600 บาท/วัน
 2. การขอเบิกค่าล่วงเวลาในระบบ e-HR แบ่งเป็นกี่ประเภท
  – 2 ประเภท คือ
  I = Individual ขอทำงานล่วงเวลาเฉพาะตนเอง
  M = Mass ขออนุมัติเบิกค่าล่วงเวลาเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  ตัวอย่าง การคีย์ค่าล่วงเวลาแบบ Individual
  ตัวอย่าง การคีย์ค่าล่วงเวลาแบบ Mass
  ตัวอย่าง การคีย์ค่าล่วงเวลาแบบ Mass ต่างหน่วยงาน
 3. สามารถขอเบิกค่าล่วงเวลาย้อนหลังได้นานเท่าใด
  2 เดือนย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่ขอปฏิบัติงานล่วงเวลา เช่น ปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะสามารถขอเบิกได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 4. รอบการตัดจ่ายการปฏิบัติงานล่วงเวลา
  – ทุกวันที่ 16 ถึง 15 ของเดือนถัดไป เช่น 16 ตุลาคม – 15 กันยายน 2560 (ถ้าทำขอเบิกการปฏิบัติงานล่วงเวลาในระบบเรียบร้อย และส่งเอกสารถึงฝ่ายการเงินและบัญชีทันช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560)
 5. หากไม่มีข้อมูลเวลาการเข้า – ออกงาน สามารถขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาได้หรือไม่
  – ไม่ได้ จำเป็นต้องมีเวลาเข้า – ออกงาน ในระบบเพื่อให้ระบบ e – HR สามารถดึงข้อมูลเวลามาคำนวณได้
 6. ไม่มีข้อมูลเวลาเข้า – ออกงาน จะทำอย่างไร
  – ขออนุมัติปรับปรุงเวลาเข้า – ออกงาน / ขอมอบหมายไปราชการ
 7. สามารถขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาได้เมื่อทำงานครบกี่ชั่วโมง
  – ภายใน 1 วันต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
 8. ปฏิบัติงานล่วงเวลาวันละไม่ถึง 1 ชั่วโมง หลายๆวัน สามารถเอาเวลามารวมกันเพื่อขอค่าล่วงเวลาได้หรือไม่
  – ไม่ได้
 9. ใครสามารถมองเห็นรหัสกิจกรรมสำหรับคีย์ข้อมูลเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
  – ผู้ที่อยู่ในสาขา/ฝ่ายที่เป็นเจ้าของกิจกรรมเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นรหัสกิจกรรมสำหรับเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
 10. จะเช็คข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมกับสาขา/ฝ่ายอื่น ได้ทำการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แล้วหรือยัง
  1. ESS Time Attendance → ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา → รายงานตรวจสอบค่าล่วงเวลา → ระบุช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน และคลิกเรียกดูรายงาน
  2. ข้อมูลการรูดบัตร → เลือกวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดการทำงานล่วงเวลา → กดค้นหา → สังเกตุที่ช่องขวามือสุด (ชม.ทำงานล่วงเวลา)
 11. ผอ.สาขา/ฝ่าย หรือผู้บังคับบัญชาจะทราบได้อย่างไรว่ามีการขอเบิกค่าล่วงเวลา
  – หลังจากล็อคอินเข้าระบบ e-HR จะมีไอค่อยวงกลมสีแดงขึ้นเตือนเพื่อให้กดเข้าไปอนุมัติ
  (ดังรูปภาพตัวอย่าง)
 12. ปริ้นใบบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกอย่างไร
  – เข้าไปที่รายการที่ขอเบิกโอที จากนั้นเช็คสถานะการอนุมัติ หากอนุมัติครบทุกขั้นตอนแล้วให้เข้าไปที่ ใบบันทึกข้อความ → คลิกที่รูปปริ้นเตอร์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์และปริ้น และนำเอกสารแนบต้นเรื่องเพื่อเบิกที่ฝ่ายการเงินและบัญชีต่อไป