การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานที่จะขอเสนอเลื่อนตำแหน่งมีอะไรบ้างคะ ?
  1.1 มีอัตราเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งที่ขอเลื่อน หรือมีอัตราเงินเดือนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งที่ขอเลื่อนไม่เกินร้อยละห้า
  1.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนด
  1.3 มีระดับสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ของเลื่อน
 2. ผู้ที่ขอเลื่อนตำแหน่งจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกี่ปีคะ
  พนักงานที่จะขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังนี้
  กลุ่มวิชาการ

  ตำแหน่งที่ขอเลื่อน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  นักวิชาการ เป็น นักวิชาการอาวุโส
  – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  นักวิชาการอาวุโส เป็น ผู้ชำนาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ผู้ชำนาญ เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ผู้เชี่ยวชาญ เป็น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  พิเศษอาวุโส ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  กลุ่มอำนวยการ

  ตำแหน่งที่ขอเลื่อน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ เป็น เจ้าหน้าที่อาวุโส
  – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็น ผู้ชำนาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ผู้ชำนาญ เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. ระดับของสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งเป็นอย่างไร ?
  – พนักงานที่จะขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องมีระดับสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งดังนี้
  กลุ่มวิชาการ

  สมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ขอเลื่อน
  นักวิชาการอาวุโส
  (นวส.)
  ผู้ชำนาญ
  (ผชน.)
  ผู้เชี่ยวชาญ
  (ผชช.)
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  (ผชพ.)
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส
  (ผชส.)
  1. สมรรถนะหลัก ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5
  2. สมรรถนะตามกลุ่มงาน ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

  กลุ่มอำนวยการ

  สมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ขอเลื่อน
  เจ้าหน้าที่อาวุโส
  (จนส.)
  ผู้ชำนาญ
  (ผชน.)
  ผู้เชี่ยวชาญ
  (ผชช.)
  1. สมรรถนะหลัก  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4
  2. สมรรถนะตามกลุ่มงาน  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4
 4. เราทราบระดับสมรรถนะได้จากที่ไหน ?
  – สสวท. จะประเมินสมรรถนะปีละ 1 ครั้ง โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินให้กับพนักงานในหน่วยงาน ของตนเอง ฝ่ายทรัพยากรจะแจ้งผลการประเมินให้ทุกคนทราบหลังจากจบการประเมิน
 5. จะใช้ผลการประเมินสมรรถนะครั้งใดในการขอเลื่อนตำแหน่ง ?
  – ใช้ผลการประเมินครั้งล่าสุด