ค่ารักษาพยาบาล

อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน พนักงาน สสวท. และบุคคลใน ครอบครัวมีสิทธิในการเบิกจ่าย จำนวนเท่าใด ศึกษารายละเอียด ได้จากตารางประกอบดังนี้

รายการ พนักงาน บุคคลในครอบครัว
1. อัตราค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน วันละ 3,500 1,000
2. ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน

6,000

2.1 ประเภทผู้ป่วยนอก
การตรวจรักษาโรคฟัน ปีงบประมาณละ 

4,000

2.2 ประเภทผู้ป่วยใน เป็นกรณีจำเป็นรีบด่วนที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต (ต้องมีหนังสือรับรอง) เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

40,000

8,000
3. ค่าตอบแทนแพทย์หรือค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานพยาบาลของทางราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ตามที่จ่ายจริง

 1. การเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรมในสถานพยาบาลเอกชนต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือไม่
  – ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการเบิกจ่ายด้วย
 2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนสำหรับบุคคลในครอบครัว ใครบ้างที่มีสิทธิเบิกได้
  – เฉพาะพนักงานเท่านั้น
 3. ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานสามารถเบิกได้หรือไม่
  – ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ นอกจากจะมีใบแสดงรายการเบิกจ่ายที่ระบุว่าแพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยเท่านั้น
 4. ค่าธรรมพิเศษแพทย์ หรือ ค่าตอบแทนแพทย์ บุคคลในครอบครัวสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
  – ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ค่าธรรมเนียมพิเศษแพทย์ หรือค่าตอบแทนแพทย์ จะเบิกจ่ายได้เฉพาะพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น
 5. การทำกายภาพบำบัด ในกรณีผู้ป่วยนอก พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
  – พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลปกติทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน