การกู้ซื้อสื่อ

 1. ต้องการกู้ซื้อสื่อต้องทำอย่างไร ?
  รายละเอียดดังนี้
  1.1 โหลดแบบฟอร์มในหน้า KM กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนอผู้อำนวยการฝ่ายลงนาม
  1.2 เอกสารแนบประกอบ ใบเสนอราคา
  1.3 ยื่นเรื่องมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ
  1.4 ต้องซื้อสื่อหลังจากได้รับอนุมัติและเงินโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ห้ามซื้อก่อน
  1.5 หลังจากเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ให้สำเนาใบเสร็จส่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ภายใน 14 วัน

*** ติดต่อคุณฐิตาภา ขำเลิศ