บัตรประจำตัวพนักงาน

 1. บัตรพนักงานองค์การของรัฐ และบัตรพนักงาน สสวท. มีความแตกต่างกันอย่างไร ?
  – บัตรพนักงานองค์การของรัฐ เป็นบัตรที่ใช้แสดงตนกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก
  บัตรพนักงาน สสวท. ใช้สำหรับแสดงตนภายในหน่วยงาน และใช้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ
 2. ใครที่สามารถมีบัตรพนักงานองค์การของรัฐ และบัตรพนักงาน สสวท. ?
  – บัตรพนักงานองค์การของรัฐ ผู้ที่มีสิทธิในการมีบัตรเฉพาะพนักงาน สสวท.เท่านั้น
  บัตรพนักงาน สสวท. ผู้ที่มีสิทธิในการมีบัตรได้แก่
  2.1 พนักงาน สสวท.
  2.2 ลูกจ้างชั่วคราว
  2.3 ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา (TOR)
 3. ในกรณีบัตรพนักงานสูญหาย ต้องทำอย่างไร ?
  – กรณีที่บัตรพนักงานของรัฐ สูญหาย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  3.1 แจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อทำบันทึกประจำวัน
  3.2 นำบันทึกประจำวันมาแนบ พร้อมกับแบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ สามารถ Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ KM Portal แล้วส่งให้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (นายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี เจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ 1219)
  3.3 ชำระเงินค่าทำบัตรใหม่ จำนวน 100 บาท
  3.4 รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำบัตรพนักงาน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1สัปดาห์
 4. กรณีบัตรพนักงาน สสวท. สูญหาย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  4.1 แจ้งอีเมล์ขอความประสงค์จะทำบัตรพนักงานสสวท.ที่ E-mail:Pjint@ipst.ac.th
  4.2 ชำระค่าเงินค่าทำบัตรใหม่ จำนวน 200 บาท
  4.3 รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์

*** กรณีบัตรพนักงานชำรุดทั้งให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกรณีสูญหาย แต่ไม่ต้องแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่