ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life Support)”

ขอเชิญบุคลากร สสวท. เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life Support)”

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการทำ CPR และการใช้งานเครื่อง AED เบื้องต้น โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

ลงทะเบียน คลิก