แนะนำพนักงานใหม่เดือนกรกฎาคม 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพิทักษ์ เครือพิมาย และนายอรรถพล พวงขาว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ