แนะนำพนักงานใหม่เดือนสิงหาคม 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. นางสาววิลานี สุชีวบริพนธ์ (คำสั่งแต่งตั้ง คลิก)
    ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
  2. นางสาวกมลลักษณ์ ถนัดกิจ (คำสั่งแต่งตั้ง คลิก)
    ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ