ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอเนื้อหาจาก CUP Digital Publishing Internship “การผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอเนื้อหาจาก CUP Digital Publishing Internship “การผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ”

ในวันศุกร์ที่  10 สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอดังกล่าว สามารถเลือกฟังหัวข้อต่างๆ ตามความสนใจ รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ  

ผู้ที่สนใจโปรดลงทะเบียนผ่านระบบ E-hr คลิก

กำหนดการนำเสนอเนื้อหาจาก CUP Digital Publishing Internship

‘การผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ’

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-16:00 น.

ณ ห้องประชุม นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

09:00-09:30 น.   Digital Publishing Process (อลงกต)

09:30-10:00 น.   User Experience for Digital (ภูริวัจน์ และ ศิลปเวท)

10:00-10:30 น.   Classroom Resource Design-NRICH Math (ศศิวรรณ)

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-11:15 น.   Technology Platforms (สุประดิษฐ์)

11:15-11:45 น.   Planning an Integrated Course (ศศิวรรณ)

11:45-12:00 น.   Q&A

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-13:30 น.   Talent Development and Future Planning (ชาญณรงค์ และ รักษพล)

13:30-14:00 น.   Designing Teacher Training (ภัทรวดี และ นันทยา)

14:00-14:30 น.   Customer Value Proposition & Other Roles (รตพร และ จิรวัฒน์)

14:30-14:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-15:45 น.   สังเคราะห์เนื้อหาและข้อเสนอแนะสำหรับ สสวท. (The Team)

15:45-16:00 น.   Q&A

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม