สวัสดิการเงินกู้ร่วมกับธนาคารสำหรับบุคลากร สสวท.

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากร สสวท.


ธนาคารออมสิน

สัปดาห์สินเชื่อเพื่อบุคลากรภาครัฐ (ธันวาคม 2565)

สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สิ้นสุดโครงการ)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ “สวัสดิการสู้ภัยโควิด” ขยายเวลา (สิ้นสุดโครงการ)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ “สวัสดิการสู้ภัยโควิด” (สิ้นสุดโครงการ)

 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิชาหกิจ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (สิ้นสุดโครงการ)

  GSB HOME LOAN เพื่อชื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (สิ้นสุดโครงการ)

  HOME LOAN สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป/กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่ม REFINANCE จากสถาบันการเงินอื่นๆ (สิ้นสุดโครงการ)


ธนาคารอาคารสงเคราะห์


  สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบไม่มีเงินฝาก)

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบไม่มีเงินฝาก) บุคลากร สสวท. สามารถใช้สิทธิโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลิก

—————————–

  สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบมีเงินฝาก)

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบมีเงินฝาก) เป็นการทำการตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิก 

—————————–

  การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

คลิก


  • สอบถามข้อมูลสวัสดิการกู้สำหรับบุคลากร สสวท. ที่คุณฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 1220