สวัสดิการเงินกู้ร่วมกับธนาคารสำหรับบุคลากร สสวท.

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากร สสวท.


ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สิ้นสุดโครงการ)

สัปดาห์สินเชื่อเพื่อบุคลากรภาครัฐ (สิ้นสุดโครงการ)

สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สิ้นสุดโครงการ)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ “สวัสดิการสู้ภัยโควิด” ขยายเวลา (สิ้นสุดโครงการ)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ “สวัสดิการสู้ภัยโควิด” (สิ้นสุดโครงการ)

 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิชาหกิจ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (สิ้นสุดโครงการ)

  GSB HOME LOAN เพื่อชื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (สิ้นสุดโครงการ)

  HOME LOAN สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป/กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่ม REFINANCE จากสถาบันการเงินอื่นๆ (สิ้นสุดโครงการ)

ขั้นตอนในการขอใช้สวัสดิการกับธนาคารออมสิน

1. ดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ kmportal.ipst.ac.th
2. เลือกแบบฟอร์มสวัสดิการสินเชื่อออมสิน (HR.2-32)
3. เสนอผู้อำนวยการสาขา/ฝ่าย ลงนามอนุมัติด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร
4. สแกนเอกสารที่ลงนามแล้วส่งมาที่อีเมล wthon@ipst.ac.th (คุณฐิตาภา ขำเลิศ) เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือผ่านสิทธิ์การใช้สวัสดิการ
5. เมื่อหนังสือลงนามแล้วจะจัดส่งให้ทางอีเมล เพื่อให้ท่านนำไปใช้ติดต่อกับธนาคารต่อไป


ธนาคารอาคารสงเคราะห์


  สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบไม่มีเงินฝาก)

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบไม่มีเงินฝาก) บุคลากร สสวท. สามารถใช้สิทธิโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลิก

—————————–

  สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบมีเงินฝาก)

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบมีเงินฝาก) เป็นการทำการตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิก 

—————————–

  การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

คลิก


  • การปิดเงินกู้จากสถาบันการเงิน
    พนักงานที่ปิดบัญชีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ขอให้นำส่งหลักฐานการปิดบัญชีให้คุณฐิตาภา ขำเลิศ อีเมล wthon@ipst.ac.th ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อปรับปรุงระบบการหักเงินเดือน หากไม่แจ้งภายในกำหนดพนักงานต้องติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับเงินคืนด้วยตัวเอง


  • สอบถามข้อมูลสวัสดิการกู้สำหรับบุคลากร สสวท. ที่คุณฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 4252