อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี (G Suite) (27/05/2562)