รับสมัครคัดเลือกพนักงาน สสวท. เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่างประเทศ ) ประจำปี 2563

ด้วย สสวท. ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ทุน  เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในสาขาศึกษาศาสตร์/ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ วิชาเอก/ เน้นทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)

ขอเชิญชวนพนักงานที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 27 ธันวาคม 2562 ในเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study

เอกสารเพิ่มเติม คลิก