เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุศนา ศรีพานิช ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  • คำสั่งแต่งตั้ง คลิก