ทุน ก.พ.

ทุน ก.พ. (ทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ทุน ก.พ. (ทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) สำหรับบุคลากรภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จะจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานเป็นทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จัดสรรให้ตามปีงบประมาณ โดย สสวท. มีทุนที่จะได้รับ ดังนี้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละปีงบประมาณ ก.พ. จะจัดสรรทุนใดให้กับ สสวท.) ทุนศึกษาต่อทุนศึกษา

Read more