ทุน ก.พ.

ทุน ก.พ. (ทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ทุน ก.พ. (ทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) สำหรับบุคลากรภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จะจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานเป็นทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จัดสรรให้ตามปีงบประมาณ โดย สสวท. มีทุนที่จะได้รับ ดังนี้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละปีงบประมาณ ก.พ. จะจัดสรรทุนใดให้กับ สสวท.)

 1. ทุนศึกษาต่อ
  ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online
 2. ทุนฝึกอบรม
  ทุนฝึกอบรม ซึ่งเป็นทุนปกติ (full time) ที่มีการฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และไม่มากกว่า 3 เดือน
 3. ทุนอื่นๆ 

ประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม
ประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมกำหนดตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด (เปลี่ยนแปลงไปตามปีงบประมาณ)

 • กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรจะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล
 • สำหรับประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากที่กำหนด จะต้องเป็นประเทศที่สถาบันการศึกาาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดนเด่นทางวิชการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น
 • สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรมตามความเหมาะสม

ข้อผูกพันในการรับทุน

 • ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หรือเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดเชยใช้ทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

 • ทุนประเภทศึกษา
  1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ และมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้างสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุน
  2. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วนงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร
  3. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร
  4. สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ทุนประเภทฝึกอบรม 
  1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เที่ยบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร หรือ
  2. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน

การรับสมัครคัดเลือก (ขั้นตอนภายใน สสวท.)

 1. ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา พร้อมกำหนดสาขาวิชาตามมติคณะกรรมการ
 2. เปิดรับสมัคร พร้อมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครรับทุนการศึกษา
 3. รวบรวมใบสมัคร และสรุปรายชื่อและข้อมูลผู้สมัคร
 4. เสนอรายชื่อและข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรพิจารณาคัดเลือก
 5. ประกาศรายชื่อผู้รับทุน