การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

คุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานที่จะขอเสนอเลื่อนตำแหน่งมีอะไรบ้างคะ ? 1.1 มีอัตราเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งที่ขอเลื่อน หรือมีอัตราเงินเดือนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งที่ขอเลื่อนไม่เกินร้อยละห้า 1.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนด 1.3 มีระดับสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ของเลื่อน ผู้ที่ขอเลื่อนตำแหน่งจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกี่ปีคะ พนักงานที่จะขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังนี้ กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งที่ขอเลื่อน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ เป็น นักวิชาการอาวุโส – ปริญญาตรี –

Read more