เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณทิพา เทพหล้า ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คำสั่งแต่งตั้ง คลิก รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก

Read more