เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาวรตพร หลิน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งhttps://hrod.ipst.ac.th/promote/

Read more