สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมกับ สกสค.

  สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมกับ สกสค.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เว็บไซต์ สกสค. คลิก กระทรวงศึกษาธิการ ให้สิทธิพนักงาน สสวท. สามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิก คุรุสภาถึงแก่กรรม (ช.พ.ค.) เพื่อเป็นการกุศล และมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทางานสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใน การจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม และสมาชิก

Read more