รายละเอียดการตรวจ ATK สำหรับบุคคลภายนอก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแจ้งรายละเอียดการตรวจ ATK และการทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน/ติดต่อภายใน สสวท. ตามประกาศ สสวท. เรื่องมาตรการรองรับการกลับเข้ามาปฏิบัติงานของ สสวท. ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน/ติดต่อภายใน สสวท. ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ link

Read more