สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบมีเงินฝาก)

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแบบมีเงินฝากร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ตามข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย)   ผู้มีสิทธิใช้บริการได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   รายละเอียดการกู้1. เป็นการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก2. วงเงินกู้ 100 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 12 เดือน

Read more