สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมกับ สกสค.

 
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมกับ สกสค.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
เว็บไซต์ สกสค. คลิก

กระทรวงศึกษาธิการ ให้สิทธิพนักงาน สสวท. สามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิก คุรุสภาถึงแก่กรรม (ช.พ.ค.) เพื่อเป็นการกุศล และมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทางานสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใน การจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม และสมาชิก ช.พ.ค. ดังกล่าว ยัง สามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ให้กับคู่สมรสได้ เพื่อเป็นการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. และสงเคราะห์ครอบครัว ของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม


คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
 1. มีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 2. ยื่นใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ เอกสาร ประกอบการสมัคร
 3. เงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ช.พ.ค. จะแจ้งให้ทราบในวันสมัคร
 4. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ช.พ.ค. ซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ค. ให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารหลักฐานรับรองสำถูกต้อง ดังนี้
 1. สำเนาคำร้องการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล คำนำหน้านาม หรือการขอใช้ชื่อสกุลเดิม หรือทุกกรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุลของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ไม่ตรงตามเอกสาร
 2. สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับรองว่าขณะตรวจร่างกายผู้สมัครเป็นผู้มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เพียงใด และให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
 4. ผู้สมัครที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในสังกัดหรือในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการสมัคร ดังนี้
  – สำเนาคำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือ สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่ตั้ง หรือ สำเนาสำญาจ้าง หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเอกสารหรือสัญญาจ้างนั้นต้องมีกำหนดเวลาจ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-105-4987 กด 15

คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
 1. เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ช.พ.ค.
 2. มีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 3. ยื่นใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ เอกสารประกอบการสมัคร
 4. เงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ ศพล่วงหน้า ช.พ.ส. จะแจ้งให้ทราบในวันสมัคร
 5. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ช.พ.ส. กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ส. ให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารหลักฐานรับรองสำถูกต้อง ดังนี้
 1. ใบสำคัญการสมรส/ หลักฐานการสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาคำร้องการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล คำนำหน้านาม หรือ การขอใช้ชื่อสกุลเดิม หรือทุกกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. และคู่สมรส ไม่ตรงตามเอกสาร
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยแพทย์ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับรองว่าขณะตรวจร่างกายผู้สมัครเป็นผู้มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เพียงใด และให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
 4. ผู้สมัครที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในสังกัดหรือในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการสมัคร ดังนี้
  – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือรับรอง ให้คู่สมรสของผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือ สำเนาสำญาจ้าง หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานจ้างให้คู่สมรสของผู้สมัครปฏิบัติหน้าที่โดยเอกสารหรือสัญญาจ้างนั้นต้องมีกำหนดเวลาจ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ค. กรณีพิเศษ
 1. ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ กรอกแบบฟอร์มและให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
 2. หนังสือรับรองการทำงาน (ขอในระบบ e-HR)
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งปัจจุบัน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์
 9. ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท รวมเป็น 2,100 บาท
เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
 1. ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ กรอกแบบฟอร์มและให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
 2. หนังสือรับรองการทำงาน (ขอในระบบ e-HR)
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งปัจจุบัน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสัญญาจ้าง หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู จำนวน 1 ฉบับ (ของคู่สมรส)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 9. ใบรับรองแพทย์
 10. ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท รวมเป็น 1,100 บาท
สถานที่สมัคร
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
  เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-105-4987 กด 15 
 • เมื่อ ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. รับเป็นสมาชิกแล้ว จะแจ้งให้ สสวท. ทราบเพื่อนำส่งเงินสงเคราะห์ดังกล่าว โดย หักจากเงินเดือนของสมาชิก และจัดส่งให้ ช.พ.ค., ช.พ.ส. เป็นรายเดือนต่อไป