การกู้ซื้อสื่อ

ต้องการกู้ซื้อสื่อต้องทำอย่างไร ? รายละเอียดดังนี้ 1.1 โหลดแบบฟอร์มในหน้า KM กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนอผู้อำนวยการฝ่ายลงนาม 1.2 เอกสารแนบประกอบ ใบเสนอราคา 1.3 ยื่นเรื่องมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ 1.4 ต้องซื้อสื่อหลังจากได้รับอนุมัติและเงินโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ห้ามซื้อก่อน 1.5 หลังจากเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ให้สำเนาใบเสร็จส่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ภายใน

Read more