การกู้ยืมเงินที่ สสวท. ทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ

การกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกี่ประเภท? – 2 ประเภท คือ 1. แบบมีเงินฝาก 2. แบบไม่มีเงินฝาก กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จำนวนเท่าไร? แบบมีเงินฝาก ได้ 100 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยคิดจาก (ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 1.5)

Read more