การกู้ยืมเงินที่ สสวท. ทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ

 1. การกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกี่ประเภท?
  – 2 ประเภท คือ
  1. แบบมีเงินฝาก
  2. แบบไม่มีเงินฝาก
 2. กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จำนวนเท่าไร?
  แบบมีเงินฝาก ได้ 100 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยคิดจาก (ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ + 1.5) ส่วนเกินจากยอด 1,500,000 บาท จะเสียดอกเบี้ยแบบสวัสดิการไม่มีเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบุคคลทั่วไปร้อยละ 0.50
  แบบไม่มีเงินฝาก จำนวนการกู้ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้ หรือเจรจาตกลงกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบุคคลทั่วไปร้อยละ 0.50
 3. หากต้องการการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
  แบบมีเงินฝาก แบบไม่มีเงินฝาก
  1. ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ธอส. ในหน้า KM กรอกรายละเอียดเสนอผู้อำนวยการฝ่ายลงนาม 2. ไม่จำกัดวงเงินเป็นไปตามการพิจารณาของ ธอส.
  3. แนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งเรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ (ฐิตาภา) 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ธอส. ในหน้า KM กรอกรายละเอียดเสนอผู้อำนวยการฝ่ายลงนาม
  4. เมื่อผู้บริหารลงนามจดหมายผ่านสิทธิ์ จะประสานให้มารับเอกสารที่ฝ่ายฯ 4. แนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งเรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ (ฐิตาภา)
  5. เมื่อผู้บริหารลงนามจดหมายผ่านสิทธิ์ จะประสานให้มารับเอกสารที่ฝ่ายฯ