ระบบลา

การลา ลาประเภทใดบ้างที่ต้องทำบันทึกขออนุมัติถึงผู้อำนวยการ ? – ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาป่วยเกิน 30 วัน และลาศึกษาต่อ ถ้าจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร, ลาป่วยเกิน 30 วัน จะต้องทำอย่างไร ? – ทำบันทึกขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ผ่านผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

Read more