ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนากับหน่วยงานภายนอก

   

     ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอเวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมและพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกมาเพื่อทราบ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

     1.หลักสูตรการอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  

     2.หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  

     โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือสามารถคลิ๊กอ่านได้ทาง http://kmportal.ipst.ac.th/index.asp?parent=1232&pageid=1545&directory=16450&pagename=content1 และหากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โปรดดำเนินการขออนุมัติไปยังผู้กำกับดูแลตามลำดับชั้น และหากได้รับการอนุมัติแล้วส่งเรื่องมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเพื่อรวบรวมนำเสนอเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

     ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกได้ทาง KM Intranet เลือกหลักสูตรการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก (Bannerทางขวามือ) เมื่อคลิ๊กแล้วจะ Link ไปยังหลักสูตรตามภาพด้านล่าง  และท่านสามารถเลือกเข้าไปอ่านรายละเอียดของหลักสูตรได้ ซึ่งฝ่ายฯจะได้ทยอย Up date หลักสูตรที่ส่งมาจากภายนอกต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.