สายที่ 3 ตะลุยห้วงอวกาศ เปิดโลก Rubber Land ดินแดนยางพารา

กำหนดการ

7.30 น.                         ออกเดินจาก สสวท. เส้นทางทางมอเตอร์เวย์

8.30 น.                         จุดพักรถ (มอเตอร์เวย์)

10.30 – 11.00 น.         พักเบรก

11.00 – 12.00 น.         อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

                                      – ชม VTR แนะนำ ประมาณ 15 นาที                 

                                      – ชมห้องปฎิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม กลุ่มละ 20 นาที

                                      – ชมห้องปฎิบัติการควมคุมดาวเทียม กลุ่มละ 20 นาที

12.00 – 12.30 น.        Space Inspirium

13.00 – 14.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 – 15.30 น.        Rubber Land

15.40 – 16.00 น.        เดินทางไปยังที่พัก โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม

 

Space Inspirium

 • Zone 1 Universe : กำเนิดเอกภพ
 • Zone 2 Historical Technology of Space : เทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ
 • Zone 3 Life Begins to Space : มุ่งสู่อวกาศ
 • Zone 4 Space Station : สถานีอวกาศ
 • Zone 5 Space 3D Theater : โรงภาพยนตร์ 3 มิติ
 • Zone 6 Satellite : ดาวเทียม
 • Zone 7 Geo Informatics : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • Zone 8 Remote Sensing : การรับรู้จากระยะไกล
 • Zone 9 Global Navigation Satellite System : ระบบดาวเทียมนำร่องโลก
 • Zone 10 Geographic  Information Systems : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • Zone 11 GISTDA My House
 • Zone 12 Geo Informatics Application
 • Zone 13 Application for Tomorrow

 

Rubber Land

 • ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราเสมือนจริง

รายชื่อผู้ดูแลประจำรถ

คันที่ 5

 1. กุมาริชาติ  ศรีโสม
 2. อังคณา  หล้าแก้ว
 3. สมฤทัย  ชัยโพธิ์
 4. นวีนา  วรรธนผลากูร
 5. ชลิต  จงสำราญ

คันที่ 6

 1. ณัฏฐิณี  ทองเรือง
 2. กานต์รวี  เนาวโอภาส
 3. เมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม
 4. อรลดา  ขำสุวรรณ์
 5. กมลพรรณ  เขมะโร
 6. ชลธารา  สุขนิ่ม

ที่มา

http://www.gistda.or.th/main/th/node/1080

http://thairubberland.com/