เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป