ขอเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงาน “เรียนรู้ วิถีพอเพียง”

การศึกษาดูงาน “เรียนรู้ วิถีพอเพียง”

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

************************

กำหนดการ

เวลา 07.15 – 07.30 น.                  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (มีอาหารเช้า และเครื่องดื่มบริการบนรถ)

เวลา 07.30 – 09.00 น.                  เดินทางจาก สสวท. ไปยัง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 09.00 – 12.00 น.                  เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักการทรงงานและเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาใช้กับบ้านของพ่อ”

เวลา 10.00 – 11.30 น.                 ร่วมกิจกรรมสานปลาตะเพียน ด้วยใบลาน จากต้นกำเนิดชุมชนภูเขาทองกิจกรรมเรียนรู้การจัดแบ่งพื้นที่ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรม  สาธิตการทำโรตีสายไหม ดึงไหม แต้มแป้ง

เวลา 11.30 – 12.00 น.                  กิจกรรมปักดำนา ณ แปลงนา หน้าองค์เจดีย์ภูเขาทอง

เวลา 12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 13.30 น.                  เดินทางออกจาก “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ” ไปยัง “ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร”

เวลา 13.30 – 16.00 น.                  เข้าร่วมชม “ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

เวลา 16.00 น.                              เดินทาง กลับ สสวท. โดยสวัสดิภาพ

************************************************

* หมายเหตุ  กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านโปรดเตรียมกางเกงขาสั้น เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการศึกษาดูงานที่นายพัทนดนัย  จินตนครชัยศรี โทร. 1219 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561