รับสมัครคัดเลือกพนักงาน สสวท. เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ไปศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2562

สสวท. ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2562 จำนวน 1 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก/เน้นทางดาราศาสตร์และอวกาศ (Astronomy or Space Science) จึงขอเชิญชวนพนักงานที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร