เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาววรนารถ  อยู่สุข พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่  7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป