แนะนำพนักงานใหม่เดือนมกราคม 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนมกราคม 2562

นายณัฐพงษ์ ศรีเมือง ตำแหน่งนักวิชาการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (คำสั่งแต่งตั้ง คลิก)