แนะนำพนักงานใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นายเทอดศักดิ์ ณ สงขลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
  สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก
 2. นางสาวภาสิริ โยธาวงษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
  สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก
 3. นายรชต ทรงอยู่ ตำแหน่งผู้ชำนาญ
  สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ