บรรยายวิชาการ “การนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอก ของผู้รับทุน สสวท.”

กำหนดการ

บรรยายวิชาการ “การนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอกของผู้รับทุน สสวท.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.

 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

————————————————————

10.00 – 10.30 น.        ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 – 11.15 น.         นำเสนองานวิจัย

– A Student’s Scientific Mind: A Confirmatory Factor Analysis

– Hierarchical Linear Model of Student and Classroom Variables on Integrated Science Process Skills of Lower Secondary Students

โดย ดร.อรนิษฐ์  โชคชัย ผู้ชำนาญ  สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

11.15 – 12.00 น.        นำเสนองานวิจัย

The Development of Design-Based Science with Scaffolding to Promote Science Conceptual Understanding and Problem Solving Ability in Ninth-Grade Students

โดย ดร.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

 

————————————————————

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม