เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางวนิดา  สิงห์น้อย พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ตั้งแต่วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป