กิจกรรมการเสวนา “Lunch Talk #1 : การพัฒนาครู รูปแบบ Online”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ระบบ E-HR ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562

ลงทะเบียน https://hris.ipst.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนายพัทนดนัย จินตนครชัยศรี โทร. 1224