กิจกรรม We love IPST ปีที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันส่งเรื่องเล่า (Storytelling) เราอยากเล่าเรื่องรักและผูกพัน สสวท. ในรูปแบบงานเขียนความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือในรูปแบบวิดีโอความยาว 2 – 5 นาที

มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้สึกดีๆ เรื่องราวความรักความผูกพันต่อองค์กรที่พนักงานมีต่อ สสวท. สร้างแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่า กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันกับองค์กร

ผลการประกวดรูปแบบงานเขียน

รางวัลชนะเลิศ
นายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

รางวัลรองชนะเลิศ
นายกานต์  พันเพิ่มสิน  ฝ่ายกฎหมาย
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

รางวัลชมเชย
นางสาวสมาพร  มณีเทพ  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

รางวัลการมีส่วนร่วม
นางสาวภาสิริ โยธาวงษ์  ฝ่ายการเงินและบัญชี
อ่านเพิ่มเติม คลิก

นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ
รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มเซเลบบ้านนา
– นางมยุรี  เทพรักษา
– นางสาวสินีนาฏ จันทะภา
– นางสาวธนัชญา  ฮงทอง
– นางเชาว์รัตน์  ทวีวิวัฒน์สกุล
– นางสาวธิดาวรรณ  อุปพงศ์ 
– นางประภาพร  อุทัยแพน
– นางโสภา  ปัฐน์บวรมงคล
– นางวิจิตรา  บุญเสริม
– นางกมลพรรณ  เขมะโร
– นายกฤษณ์  สิงนวล
อ่านเพิ่มเติม คลิก