การบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และผู้อำนวยการพบพนักงาน

กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินการจัดพนักงานทั้งองค์กรเข้าร่วมการอบรมขยายผลจากหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยให้เข้ารับฟังการบรรยายให้หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสถาบันและประเทศ ตลอดจนเพื่อให้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และเกิดความสามัคคี

ขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว สสวท. ทุกคน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

กำหนดการ
07.00 น.                 ออกเดินทางจาก สสวท. โดยรถบัส (โปรดตรงเวลา)
07.45 – 8.30 น.      ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หน้าห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 201
08.30 – 09.00 น.    ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม
                               ซักซ้อมพิธีการ โดย ทีมวิทยากรจิตอาสา 904
09.00 – 12.00 น. การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 202
13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียนกิจกรรมภาคบ่าย หน้าห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 201
13.30 – 16.00 น.    กิจกรรมผู้อำนวยการพบพนักงาน ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 201
16.00 น.                 เดินทางกลับ สสวท.โดยรถบัส

*****หมายเหตุ
1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 07.45 น. (ก่อนเข้าห้องประชุม)
2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคบ่าย เวลา 14.30 น.
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

สถานที่
ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การแต่งกาย
– สวมเสื้อโปโลสีเหลืองปักตราสัญลักษณ์ วปร. ของ สสวท. พร้อมเสื้อสูท สสวท.
– สุภาพสตรีสวมกระโปรงแบบสุภาพสีดำหรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
– สุภาพบุรุษสวมกางเกงสีดำหรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

การเดินทาง
1. รถบัสที่ สสวท. จัดให้ รถออกจาก สสวท. เวลา 07.00 น.
2. รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีบางนา