รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • กาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการห้องอาหาร สสวท. คลิก
    ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอทำสัญญาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร นางฐิตาภา ขำเลิศ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. หากไม่มาตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าประกอบร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของ สสวท. และจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในเรสสิเด้นท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของ สสวท.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

2. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในเรสซิเด้นท์ สสวท.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่คุณฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 1220 / คุณพันทดนัย จินตนครชัยศรี โทร. 1224 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ