ฝึกอบรมหลักสูตร Creative to Innovation Development for Performance Working การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (24/06/2562)