กิจกรรมจิตอาสา CSR “สสวท. สานฝันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปีที่ 3”

          สสวท. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3” เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที่ขาดแคลน และมีความต้องการห้องเพื่อการเรียนรู้ โดยจะจัดกิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะจัดกิจกรรมปรับปรุงและจัดทำห้องเพื่อการเรียนรู้ในธีม “Coding วิทยาการคำนวณ” ให้มีสื่อ อุปกรณ์และหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริมพนักงานได้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

บูทออกร้านจำหน่ายสินค้า

รายการบริจาค และสนับสนุนการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน

          โดย สสวท. จะจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคมาใช้นำไปจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินในโครงการได้อาทิ เช่น ตู้ใส่อุปกรณ์ ชั้นวางของ กระบะใส่กิจกรรม ชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้ว ฯลฯ โดยสามารถดูรายการรับบริจาคได้ที่ข้อมูลรายการสิ่งของที่ขอรับบริจาค ท่านที่สนใจร่วมบริจาคสามารถเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุน “ศุกร์สำราญ การกุศล” ได้ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งห้องอาคารและสถานที่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก