แนะนำพนักงานใหม่เดือนธันวาคม 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ : 02-3924021 ต่อ 1330

เลขานุการ : นางสาวเชาว์รัตน์  ทวีวิวัฒน์สกุล โทรศัพท์ : 02-3924021 ต่อ 1269

(คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก)

ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ