การตรวจสุขภาพประจำปี 2563

 

ตารางการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.45 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย
– ตรวจ EKG ชั้น 5 อาคาร 15 ปี ห้อง 1502, 1503, 1508, 1509, 1510
– ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ชั้น 5 อาคาร 15 ปี ห้อง 1502, 1503, 1508, 1509, 1510
– X-ray ปอด ที่รถ X-ray บริเวณหน้าห้องฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ (สุภาพสตรีเปลี่ยนเสื้อที่ห้องน้ำเรสสิเดนท์)
– ตรวจหามะเร็งปากมดลูกแบบ (Thin Prep) ที่โรงพยาบาลยันฮี ได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 12 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (แจ้งความประสงค์ตรวจได้ที่แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพที่เจ้าหน้าที่แจกให้)

***มีบริการตรวจวัดสายตา ฟรี ณ ห้องตรวจสุขภาพ

2. พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย

รายการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานและลูกจ้าง สสวท. จำนวน 55 รายการ สามารถแบ่งกลุ่มการตรวจออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงานที่อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ สามารถเลือกตรวจได้ทุกรายการในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท

2. พนักงานที่อายุเกิน 35 ปี บริบูรณ์ สามารถเลือกตรวจได้ทุกรายการในวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท

3. หากมีรายการตรวจที่ต้องการตรวจเพิ่มที่เกินจากวงเงินที่ สสวท. ให้ พนักงานสามารถเลือกรายการตรวจได้โดยพนักงานต้องจ่ายค่าตรวจเอง

4. รายการตรวจสุขภาพพื้นฐานที่ควรตรวจเป็นจำทุกปีได้แก่ รายการที่ 1 – 5 และ 7 – 16

รายการตรวจเพิ่มเติมในราคาพิเศษ

1. การตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง ดูภาวการณ์แข็งตัวของหลอดเลือด ทำให้ทราบถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (ชำระค่าตรวจเอง ค่าบริการ 600 บาท)

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณบุญญรัตน์ นภาคณาพร โทร. 1223