ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ สสวท.ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

สสวท. จึงเห็นควรเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร สสวท. จึงออกประกาศ ดังนี้

 1. ฉบับที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
  รายละเอียด คลิก
 2. ฉบับที่ 1.1 (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 3. ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 4. การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 5. ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563)
  รายละเอียด คลิก
 6. ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2563)
  รายละเอียด คลิก
 7. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 8. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 9. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
  รายละเอียด คลิก
 10. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท.ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 4 (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564)
  รายละเอียด คลิก