แนะนำพนักงานใหม่เดือนธันวาคม 2563

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

นายปวีณ นราเมธกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี