สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (แบบไม่มีเงินฝาก)

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแบบไม่มีเงินฝากร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

(ตามข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย)

ผู้มีสิทธิใช้บริการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


รายละเอียดการกู้
1. ไม่จำกัดวงเงินเป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นที่ธนาคารจัดไว้

 


แบบฟอร์มการกู้
– คำขอกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 


ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนำแบบฟอร์มเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
2. นำส่งแบบฟอร์มที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (ฐิตาภา ขำเลิศ) เพื่อจัดทำหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
3. บุคลากรนำหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการ ไปยื่นต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้)

 


เอกสารประกอบการกู้

 

เอกสารส่วนตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (หากมี)
4. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (หากมี)

เอกสารแสดงรายได้
1. หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
2. สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
3. Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (มีตราประทับของธนาคารและลายเซ็นกำกับ)

เอกสารหลักประกัน
– สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีกู้ซื้อ)
– สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
– ใบเสร็จการผ่อนชำระ หรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม
– แบบแปลน/พิมพ์เขียว
– ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
(เอกสารหลักประกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท โครงการที่ทำการซื้อขายด้วย)

 


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ส่วนสนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการและเช่าซื้อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-26459000

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
คุณฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 02-3924021 ต่อ 1220